Statutter

Statutter

Formål

1. Nettverk for Asia-studier er et nasjonalt fellestiltak blant forskere ved norske universiteter og andre forskningsmiljøer for å styrke kunnskap og utvikle kompetanse på Asia i Norge.

Struktur

2. Nettverket ledes av ei styringsgruppe bestående av norske Asia-forskere. Styringsgruppa er sjølsupplerende. Den skal tilstrebe en bred faglig og regional bakgrunn innen Asia-forskningen, samt arbeide for en bred representasjon på nasjonalt nivå.

3. Styringsgruppa ledes av en leder og viseleder, som velges på styringsgruppas årsmøte. Det daglige arbeidet ledes av en koordinator, utvalgt av styringsgruppa etter åpen utlysning. Koordinatorens virksomhet følger en utarbeidet arbeidsinstruks.
Nettverket ansetter (gjennom SUM), hvis økonomisk mulig, en assistent, for hvem det også utarbeides en arbeidsinnstruks.

4. Styringsgruppa kan opprette et råd for å få bedre kontaktflater inn i de forskjellige fagmiljøene. Rådet vil i fall møtes en gang i året i forbindelse med nettverkets sommermøte i juni.

5. Nettverket knytter seg til en vertsinstitusjon. En slik avtale gjelder for tre år, og skal vurderes hvert tredje år på styringsgruppas årsmøte. Vertsinstitusjonen er budsjettmessig og regnskapsmessig ansvarlig for nettverkets virksomhet. I perioden 2008-10 er nettverket knyttet til Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo. Nettverket skal være en faglig positiv og miljøskapende del av sin vertsinstitusjon, men skal være mer spesifikt regionalt innrettet i sin virksomhet, jfr. pkt. 1 og 8.

6. Til styringsgruppas årsmøte, som finner sted innen 1. mars hvert år, skal det foreligge årsrapport, velges ledelse samt vedtas handlingsprogram for kommende år. Hvert tredje år skal det utarbeides og vedtas et program for en treårsperiode.

7. Endringer som innebærer forandringer i styringsgruppas faglige innretning eller organisering kan bare vedtas på styringsgruppas årsmøte. Slike endringsforslag skal være sendt ut minst 14 dager før årsmøtet, og vedtas med simpelt flertall.

Virksomhet

8. Nettverkets virkeområde i Asia er Japan i øst til Afghanistan i vest. Foruten disse landene sjøl vil regionale spørsmål utgjøre viktige aspekter av nettverkets faglige virksomhet.

9. Nettverket skal virke faglig stimulerende for enkeltpersoner og institusjoner i Norge som er aktive innenfor studier av regionens moderne historie og politikk, sosiokulturelle og økonomiske forhold samt miljø. Det bør særlig stimuleres til kontakt over faggrenser og mellom institusjoner.

10. Nettverket skal arbeide for å bedre rekrutteringen til norsk Asia-forskning ved å arrangere seminarer, workshops, masterkurs, forskerkurs og tilrettelegging av bedret faglig veiledning og tilgang til faglige ressurser.

11. Nettverkets virksomhet skal stimuleres ved å opprette og vedlikeholde et elektronisk nettsted. Informasjon om nettverkets virksomhet skal spres i elektronisk form gjennom egen postliste samt i tradisjonelle medieformer.

12. Nettverket skal ha en formidlende funksjon som kunnskapsbase om regionen for offentlig forvaltning, næringsliv, presse og andre interesserte.

13. Nettverket skal fremme internasjonalt forskningssamarbeid på Asia-regionen. Det kan skje gjennom samarbeid med nordiske forskningsmiljøer innen feltet, spesielt NIAS, og institusjoner internasjonalt.

14. Nettverket skal gå aktivt ut i Norge, Norden, Europa og Asia for å sikre økonomisk støtte til sin virksomhet.

15. Styringsgruppa skal ikke drive forskning i nettverkets regi, men inspirere til, støtte opp om og knytte til seg forskning som bedrives av nettverkets medlemmer.

Medlemskap

16. Alle enkeltpersoner som har en forskningsmessig interesse for Asia, slik det er definert under pkt. 8 og 9, kan bli medlemmer i nettverket. Medlemmer blir registrert i en database, og vil regelmessig få tilsendt informasjon om nettverkets egen og annen relevant virksomhet. Medlemmene vil ha mulighet for å få informasjon og faglig råd innen de disiplinene og regionene det finnes kompetanse på innen nettverket. I tilknytning til styringsgruppas sommermøte inviteres nettverkets medlemmer til et faglig program. Medlemskap innebærer ingen rettigheter utover dette, og medlemmene kan ikke bruke nettverkets navn til sitt eget formål.

Sist oppdatert: 23. august 2011, kl. 23.43